دسترسی به اینترنت با استفاده از شناسه شریف برای کاربران Iphone و Ipad

  1. برای تنظیم به ترتیب گزینه های Setting ،General ،Network را انتخاب کنید. VPN خود را روشن کنید و مطابق شکل گزینه Add VPN Connection را انتخاب کنید.

  2. صفحه PPTP را انتخاب کرده و گزینه ها را مطابق شکل و توضیحات در راهنما پر کنید. Description : Sharif-ID Server : access1.sharif.ir Account : your Sharif-ID شناسه شریف شما Password : your Sharif Password پسورد انتخاب شده برای شناسه شریف شما

  3. برای وصل شدن به صفحه Setting بازگردید VPN خود را فعال کنید.

     

    توجـــــــــه :

      برای کاربران IOS 10 تنظیمات به شرح زیر می باشد:

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus