تمامی سرورها و ماشین­ها با Invalid IP از داخل دانشگاه قابل دسترسی می­باشند، ولی از بیرون از دانشگاه امکان دسترسی با شناسه شریف وجود دارد.
برای دسترسی به سیستم­های محلی و آزمایشگاهی خود بیرون از دانشگاه باید در ارتباط VPN خود access1.sharif.ir را به access2.sharif.ir بصورت زیر تغییر دهید:

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus