خدمات
میزبانی وب و سرور

مرکز داده دانشگاه امکاناتی از قبیل نگهداری سرور و یا ارائه فضا جهت نگهداری وبسایت ها را ارائه میدهد.

میزبانی وب

واحدها و مراکز دانشگاه شریف که دارای دامنه تحت نام شریف (sharif.ir) هستند میتوانند از امکانات مرکز داده دانشگاه استفاده کنند.

دانلود: فرم درخواست فضای میزبانی وب

 
سرور مجازی اختصاصی (Virtual Private Server)

واحدها و مراکز دانشگاه شریف که دارای دامنه تحت نام شریف (sharif.ir) هستند میتوانند از امکانات مرکز داده دانشگاه استفاده کنند.

دانلود: فرم درخواست سرور مجازی اختصاصی

دانلود: فرم انصراف از سرویس مجازی

تخصیص فضای سرور

به منظور دریافت فضای سرور در مرکز داده شریف، لازم است فرم زیر توسط درخواست دهنده پر شود. مرکز فناوری شریف پس از بررسی درخواست و در صورت وجود امکانات نسبت به تخصیص فضای سرور اقدام خواهد کردجهت قرار دادن سرور یا تخصیص فضای رک اختصاصی در مرکز داده دانشگاه فرم تخصیص فضای سرور را در دو نسخه کامل نمایید و به مرکز فناوری اطلاعات ارسال نمایید.

دانلود: فرم دریافت فایل تقاضای تخصیص فضای سرور

 

تحویل تجهیزات

دانلود:  فرم تحویل تجهیزات

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus