شماره تماس‌های مرکز فناوری اطلاعات

 ۶۶۱۶۴۱۵۴ -  ۹۷۱۱۶۲۵

معاون مرکز داخلی ۱۵۲
مدیر مرکز داده داخلی ۱۶۲
پشتیبانی شناسه شریف داخلی ۱
پشتیبانی شبکه و سخت‌افزار داخلی ۲
پشتیبانی نرم‌افزار داخلی ۳
خدمات مرکز داده داخلی ۴
مالی داخلی ۵
پست الکترونیک
داخلی ۱۶۱

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus