شماره تماس‌های مرکز فناوری اطلاعات

 ۶۶۱۶۴۱۵۴ -  ۹۷۱۱۶۲۵

معاون مرکز داخلی 159
مدیر مرکز داده داخلی 162
پشتیبانی شناسه شریف داخلی 1
پشتیبانی شبکه و سخت‌افزار داخلی 2
پشتیبانی نرم‌افزار داخلی 3
خدمات مرکز داده داخلی4
مالی داخلی 5
پست الکترونیک
داخلی161

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus